POLISI PRIVASI

DARI SOCAR MOBILITY MALAYSIA


POLISI PRIVASI


NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI SELARAS DENGAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

Kami, Socar Mobility Malaysia Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran : 201701009617 (1223782-T)) dan/atau mana-mana anak syarikat, syarikat sekutu dan entiti kawalan bersama (selepas ini dirujuk sebagai "SMM", "kami", "kita", dan ungkapan-ungkapan yang sama "kita" lain), nilai dan menghormati hak privasi semua pelanggan kami dalam semua aspek perniagaan kami dan kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

SMM hanya akan mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (dan mana-mana undang-undang lain yang mungkin digubal dari semasa ke semasa), Notis Privasi ini dan sebutan lain dalam perjanjian-perjanjian antara kita.

Kami menggalakkan anda membaca Nota Privasi ini dengan teliti untuk membolehkan anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mengendalikan, mengekalkan, mendedahkan, dan melindungi Data Peribadi anda. Secara ringkasnya, Notis Privasi ini menerangkan:
1. Jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan;
2. Bagaimana kami mengumpul Data Peribadi anda;
3. Tujuan kami mengumpul Data Peribadi anda:
4. Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda;
5. Para pihak yang kami akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada; dan
6. Pilihan yang kami tawarkan untuk anda mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda.
Sila ambil perhatian bahawa kecuali jika dinyatakan sebaliknya, perkataan yang digunakan di sini hendaklah mempunyai makna dan definisi yang sama seperti dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai "PDPA") dan dalam Socar Terms and Conditions

Data Peribadi yang Kami Kumpulkan
Dalam usaha untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan kami melalui aplikasi telefon pintar dan/atau laman web, berurusan dengan pertanyaan anda, membuka dan mengendalikan akaun dengan kami, dan / atau untuk memaklumkan anda tentang promosi semasa dan akan datang, kami perlu mengumpul dan menggunakan Data Peribadi atau Data Peribadi orang ketiga. Sekiranya kita tidak disediakan dengan semua Data Peribadi yang kami minta, kita mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Tahap dan jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda bergantung kepada perkhidmatan kami yang anda menggunakan dan / atau untuk tujuan pengumpulan Data Peribadi. Data peribadi yang kami kumpulkan boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, nombor kad pengenalan, kewarganegaraan, nombor pasport, alamat, alamat e-mel, nombor telefon bimbit, tarikh lahir, jantina, bangsa, gambar, video, status pekerjaan, majikan butiran, tabiat letak kereta dan pilihan gaya hidup, nombor pendaftaran kenderaan motor, lokasi anda, butiran kad kredit, dan / atau butir-butir kad debit. Jika anda adalah sebuah syarikat, kami mungkin mengumpul data tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nombor anda pendaftaran syarikat, telefon anda dan / atau nombor faks, perniagaan anda dan / atau alamat berdaftar, dan / atau Data Peribadi pekerja anda. Syarikat-syarikat hendaklah mendapat persetujuan pekerja-pekerja sebelum memberi kami Data Peribadi pekerja-pekerja. 

Bagaimana Kami Kumpul Data Peribadi Anda
Kami akan mengumpul Data Peribadi anda apabila anda telah memberikan SOCAR borang pendaftaran (melalui Aplikasi, pautan web kami, atau borang kertas), borang permohonan atau mana-mana bentuk lain yang serupa dan / atau apa-apa maklumat mengenai anda yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh SOCAR dari masa ke semasa dan termasuk Data Peribadi yang sensitif seperti data yang berkaitan dengan kesihatan, agama atau kepercayaan lain yang serupa.
Pemberian Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan SOCAR Data Peribadi anda, permintaan anda untuk Aplikasi mungkin tidak lengkap dan SOCAR tidak akan dapat memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di bawah dan boleh menyebabkan SOCAR tidak mampu untuk membolehkan anda untuk menggunakan perkhidmatan SOCAR .
Kami juga mungkin mengumpul data anda dari aplikasi pihak ketiga yang berkaitan (s) atau perisian (s) bagi tujuan menyediakan anda dengan perkhidmatan kami atau perkhidmatan yang berkaitan. Kami juga boleh mengumpul Data Peribadi anda daripada majikan anda di mana perkhidmatan yang kami sediakan adalah berkaitan dengan hubungan majikan-pekerja anda dan boleh kami mengumpul Data Peribadi anda daripada pekerja anda. Selain di atas, kita juga boleh mengumpul Data Peribadi anda daripada mana-mana pihak ketiga yang anda telah dibenarkan untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada kami.

Tujuan Pengumpulan Data Peribadi Anda
Kami mengumpul Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:
1. untuk mengenal pasti pengguna perkhidmatan kami, pengguna yang berpotensi dan wakil mereka;
2. untuk menyediakan perkhidmatan kami;
3. untuk menyediakan perkhidmatan berkaitan;
4. untuk mengurus dan mengekalkan akaun anda dengan kami;
5. untuk tujuan pentadbiran;
6. untuk membangun dan / atau melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan perkhidmatan kami;
7. untuk mencari pendapat atau komen anda mengenai perkhidmatan kami;
8. untuk memberitahu anda tentang promosi, tawaran dan / atau faedah lain (termasuk faedah pihak ketiga) yang mungkin tersedia;
9. untuk menjalankan aktiviti pengurusan, pentadbiran, jaminan kualiti dan pengendalian aduan dengan cara yang profesional dan cekap;
10. menjalankan penyelidikan pengguna dan pasaran;
11. untuk mengikuti atau mengejar apa-apa pertanyaan yang anda buat;
12. Untuk melaksanakan pemeriksaan ketelitian wajar dan pemeriksaan latar belakang;
13. untuk mengesan lokasi kenderaan bagi tujuan keselamatan dan sekuriti;
14. bagi apa-apa maksud lain yang berkaitan dengannya; dan
15. untuk apa-apa tujuan yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan, dan / atau pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan.

Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi
Kami akan menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi yang dikumpulkan untuk tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk sebarang tujuan sekunder yang lain.
Kami akan mendedahkan, jika perlu, Data Peribadi anda kepada entiti, tuan tanah, penyedia perkhidmatan, dan / atau kontraktor yang membantu kami dalam menyediakan dan / atau membekalkan produk dan perkhidmatan kami.
Walau apa pun di atas, kami mungkin dikehendaki, sebagai akibat daripada kewajipan kontraktual kami kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga yang lain, untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada tuan-tuan tanah bagi kemudahan tempat letak kereta tertentu yang kami urus dan beroperasi, dan kepada juruaudit kami yang akan menjalankan audit perniagaan dan perkhidmatan kami.
Kecuali jika dinyatakan di atas, kami tidak akan menggunakan dan / atau mendedahkan Data Peribadi anda melainkan:
1. kita telah memperoleh persetujuan daripada individu berkenaan;
2. pihak ketiga yang mendedahkan Data Peribadi kepada kami ialah ejen kami, pembekal perkhidmatan dan / atau kontraktor, yang dalam hal ini kami akan menghendaki mereka hanya menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi hanya untuk tujuan yang diberikan kepada mereka;
3. Pihak ketiga adalah orang yang terlibat dalam urusan berurusan atau yang dicadangkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada penjualan) semua atau sebahagian daripada aset dan / atau perniagaan kami;
4. Pihak ketiga adalah agensi pelaporan kredit, kreditur, bank, pembiaya, dan / atau pemberi kredit; dan
5. pendedahan dibenarkan, dikehendaki dan / atau dibenarkan oleh atau di bawah undang-undang.

Pemasaran
Sebagai tambahan kepada perkara di atas, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk memberi nasihat dan memaklumkan tentang produk, perkhidmatan dan / atau pemasaran baru yang mungkin menarik minat anda. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tawaran produk dan / atau perkhidmatan, surat berita dan maklumat umum mengenai kami dan / atau pihak ketiga.
Jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat mengenai produk dan perkhidmatan tersebut, anda boleh menghubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami dan meminta untuk dikeluarkan daripada senarai peredaran yang berkaitan.
Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa tindakan anda yang tidak melanggan tidak akan menamatkan penghantaran e-mel berkaitan perkhidmatan daripada kami, seperti peringatan e-mel pentadbiran berhubung dengan tetapan akaun anda kecuali jika anda telah menamatkan akaun anda dengan kami.

Akses
Anda dialu-alukan untuk meminta akses kepada data anda dalam simpanan kami pada bila-bila masa. Jika anda ingin berbuat demikian, anda boleh pada bila-bila masa, log masuk ke akaun anda dengan kami di www.socar.my dan lihat data anda dalam storan kami.
Sekiranya data anda tidak disediakan kepada anda melalui akaun dalam talian anda atau bahawa anda tidak dapat mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami. Pegawai Khidmat Pelanggan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan anda akses yang mungkin dalam masa dua puluh satu (21) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda. Sekiranya kami tidak dapat mematuhi permintaan anda dalam tempoh dua puluh satu (21) hari yang dinyatakan di atas, kami akan mencuba sebaik mungkin untuk mematuhi dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda.
Walau bagaimanapun, di mana:
1. Identiti subjek data tidak dapat dikenal pasti dari maklumat yang diberikan;
2. kesan akses terhadap privasi orang lain;
3. permintaan untuk akses adalah remeh;
4. kos yang ditanggung terlalu besar;
5. terdapat maklumat komersil sulit yang mungkin didedahkan dalam proses;
6. Data Peribadi adalah dengan pengguna data lain dan pengguna data tersebut tidak dapat mematuhi;
7. terdapat prosiding undang-undang yang sedia ada atau yang dijangkakan; atau
8. akses tersebut boleh dinafikan di bawah undang-undang atau oleh agensi penguatkuasaan undang-undang
kami mungkin tidak dapat memberikan anda akses kepada Data Peribadi yang kami pegang tentang anda. Sekiranya kami menafikan dan / atau tidak dapat mematuhi permintaan anda untuk mendapatkan akses, kami akan memberitahu anda sebab-sebab kami penafian dan / atau ketidakupayaan untuk mematuhi.
Sila ambil perhatian bahawa dalam memproses permintaan anda, kami akan mengenakan bayaran yang munasabah seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Perlindungan Data (Yuran) Peribadi 2013 atau pindaan dari semasa ke semasa untuk menampung apa-apa kos yang ditanggung oleh kami.

Kualiti & Pembetulan
Kami berusaha untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dengan kami adalah tepat, lengkap dan terkini sepanjang masa. Jika pada bila-bila masa anda percaya bahawa mana-mana Data Peribadi anda yang kami pegang adalah tidak tepat, tidak lengkap atau tidak terkini, anda harus memaklumkan kepada kami dengan data yang betul, lengkap dan tepat. Kami akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk membetulkan Data Peribadi anda dalam masa dua puluh satu (21) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda untuk pembetulan. Sekiranya kami tidak dapat membuat pembetulan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari yang dinyatakan di atas, kami akan memaklumkan kepada anda tentang ketidakupayaan kami untuk membuat pembetulan sedemikian dalam masa yang munasabah serta sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian . Walau bagaimanapun, kami akan mencuba sebaik mungkin untuk mematuhi dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda untuk pembetulan data.
Sebagai alternatif, anda boleh log masuk ke akaun anda dengan kami di www.socar.my dan kemas kini maklumat anda di sini kerana kaedah pembetulan ini akan menjadi lebih pantas dan mudah untuk anda. Sekiranya anda tidak dapat membetulkan butiran anda di sana atau terperinci dikunci daripada diubah, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami dan Pegawai Khidmat Pelanggan kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat pindaan yang perlu untuk anda.

Bagaimana Kami Menyimpan Data Peribadi Anda
Seperti yang kita berusaha untuk melindungi Data Peribadi anda, kami menghadkan kakitangan yang boleh mengakses data anda dan jumlah data yang boleh diakses oleh mereka. Hanya kakitangan yang khusus memerlukan Data Peribadi anda untuk mengaksesnya untuk menjalankan tanggungjawab perniagaan mereka. Pekerja kami pada setiap masa bertanggungjawab untuk menghormati kerahsiaan mana-mana Data Peribadi yang dipegang oleh kami.
Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi anda selamat dan melindunginya daripada kerugian, penyalahgunaan, atau pengubahan tanpa kebenaran. Mana-mana Data Peribadi yang anda berikan secara elektronik kepada kami disimpan di pelayan yang selamat. Kami juga mengekalkan prosedur keselamatan fizikal yang munasabah untuk mengurus dan melindungi penggunaan dan penyimpanan rekod yang mengandungi Data Peribadi.

LAMAN WEB, PERMOHONAN & COOKIES
Untuk memastikan bahawa kami memenuhi keperluan dan keinginan laman web dan pengguna aplikasi kami dan untuk terus membangunkan perkhidmatan dalam talian kami, kami boleh mengumpul maklumat agregat dengan menggunakan cookies atau alat elektronik yang serupa.
Cookies adalah sejumlah kecil maklumat yang dihantar dari pelayan web ke komputer anda. Cookies ini digunakan untuk mengekalkan maklumat login dan lokasi untuk menjadikan pengalaman anda lebih mudah dan peribadi. Kami tidak menggunakan cookies untuk menjejaki aktiviti internet anda sebelum atau selepas anda meninggalkan laman web kami. Tiada syarikat lain yang mempunyai akses ke cookies kami.

Perubahan kepada Notis Privasi kami
Kami mungkin mengemas kini atau mengubah Notis Privasi ini pada bila-bila masa, dari semasa ke semasa apabila kami merasa perlu untuk berbuat demikian. Apabila kami berbuat demikian, kami akan menerbitkan Notis Privasi yang dikemas kini di laman web kami yang akan menggantikan versi Notis Privasi sebelumnya. Notis Privasi yang dikemas kini akan berkuat kuasa di antara kami sama ada atau tidak kami memberi anda notis khusus tentang apa-apa perubahan.

Resolusi Aduan
Kami komited untuk sentiasa memperbaiki prosedur kami untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang kami proses yang disimpan dilindungi dan dirawat dengan sewajarnya. Jika anda merasakan bahawa kami gagal menangani Data Peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini, sila berhubung dengan kami supaya kami mempunyai peluang untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepuasan anda.
Kami akan log aduan anda dan Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami akan:
1. mendengar keluhan dan rasa tidak puas hati anda;
2. berbincang dengan anda cara-cara di mana kita boleh memperbaiki keadaan; dan
3. membuat pelan tindakan untuk menyelesaikan aduan anda dan memperbaiki prosedur pengendalian Data Peribadi kami jika sesuai.

Pendedahan kepada Penerima Luar Negara
Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada penerima yang terletak di luar Malaysia kecuali di mana kami dikehendaki berbuat demikian oleh syarikat induk kami dan untuk tujuan pentadbiran.

Percanggahan
Notis Privasi ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Jika ada apa-apa percanggahan di antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa Malaysia, versi bahasa Inggeris akan digunapakai. 

Hubungi kami
Jika anda ingin mengakses mana-mana Data Peribadi anda yang disimpan kami, atau mempunyai pertanyaan mengenai Notis Privasi ini, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami melalui e-mel hello@socar.my atau membuat panggilan.
               
                                                                                             Dikemaskini pada 20 Oktober 2020
Muat turn aplikasi Dash
Bekerjasama dengan
SOCAR
Socar Mobility Malaysia Sdn. Bhd. (201701009617)